Miljöpolicy

Vi bedriver vår verksamhet med så liten miljöbelastning som möjligt genom att tillse att vi efterlever myndighetsbeslut, lagar och förordningar, tillämpliga på vår verksamhet samt i hela produktionsledet, gäller även hos underleverantörer, verka för att uppkomsten av föroreningar förebyggs.